Občianske združenie Digital Nomads prostredníctvom realizačného tímu programu Skús IT v spolupráci so spoločnosťou Liberum realizuje program Skús IT zameraný na rozvoj IT zručností a osobnostných zručností členov programu (ďalej len študenti) za účelom umiestňovania študentov na trh práce prípadne pomáhania im v hľadaní ich profesionálneho smerovania.

Členmi realizačného tímu programu Skús IT (ďalej len tím) sú: Marianna Kadlečíková, Filip Kubiš, Matej Žilák, Jana Lodňanková, Matúš Kováčik.

Tím Skús IT poskytuje študentom:

 1. konzultáciu so študentom, pri ktorej tútor spolu so študentom nájdu efektívne smerovanie (prípadne viac možností smerovania) štúdia v závislosti od študentových preferencií a s ohľadom na aktuálne potreby trhu práce
 2. tútoring v samoštúdiu vybraných IT zručností
 3. odkazy na štúdijné materiály (v elektronickej forme) zamerané na rozvoj vybraných IT zručností
 4. úlohy na vypracovanie pre študenta s cieľom tréningu a upevnenia vybraných IT zručností
 5. encounterové stretnutia v trvaní priemerne 8 hodín mesačne (spravidla počas jedného dňa v danom mesiaci)
 6. poradenstvo v hľadaní práce

Študent počas členstva v programe Skús IT:

 1. študuje v súlade s dohodou s tútorom
 2. vypracúva zadania zadané tútorom
 3. konzultuje svoj postup s tútorom
 4. zúčastňuje sa na encounterových stretnutiach

Účasť na encounterových stretnutiach je pevnou súčasťou programu Skús IT.

Prípadné významné zmeny v programe Skús IT tím konzultuje s aktuálnymi študentami. Termín encunterového stretnutia si študenti spolu s tímom dohodnú na predošlom encounterovom stretnutí. Termín sa môže stanoviť či zmeniť aj na základe komunikácie na #slack-u.

Záujemca o členstvo v programe Skús IT sa do programu prihlasuje prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webe skus.it. Odoslaním prihlášky do programu Skús IT záujemca o členstvo v programe Skús IT deklaruje vôľu stať sa členom programu Skús IT a súhlas s týmito pravidlami programu Skús IT.

Členom programu Skús IT (ďalej len študent) sa stáva človek, ktorý sa do programu prihlási a ktorého prihláška je (najmä e-mailom) akceptovaná členom tímu.

Študent je povinný platiť členský poplatok za členstvo v programe vo výške 20 Eur za každý započatý kalendárny mesiac, počas ktorého je študentom.

Ak si študent nájde prácu prostredníctvom agentúry Liberum a zamestnávateľ, ktorý študenta zamestná, zaplatí agentúre Liberum za neho primeranú províziu (zvyčajne je podmienkou zamestnávateľa, aby študent zostal u daného zamestnávateľa po celú skúšobnú dobu), študent má nárok na odmenu 100 Eur. Počnúc mesiacom, v ktorom sa nový zamestnávateľ dohodne s agentúrou Liberum na zamestnaní študenta,  sa znižuje členský poplatok študenta na 10 Eur/mesiac.

Študent môže kedykoľvek ukončiť členstvo v programe Skús IT (prestať byť študentom) a to tak, že to oznámi členovi tímu.

Tím môže na základe konsenzu vylúčiť ktoréhokoľvek študenta, ak ten odmieta diskutovať o spoločných témach, alebo ak komunikuje výrazne defenzívne.

Primárnym komunikačným nástrojom študentov aj členov tímu je #slack (skusit.slack.com). Akceptuje sa aj komunikácia prostredníctvom e-mailu. Takáto komunikácia je záväzná.

Každý súhlasí s použitím všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytne na účely našej spolupráce. Realizátori programu spracúvajú osobné údaje poskytnuté študentami a záujemcami pre potreby realizácie tohto programu v súlade so zmluvou, ktorou sú tieto pravidlá.

Realizátori programu Skús IT sú:

 • Občianske združenie Digital Nomads, Sibírska 11, 831 02 Bratislava, IČO: 42413192
 • Liberum s. r. o., Heyrovského 7, 84103, Bratislava, IČO: 47581450, DIČ: 2023986701